LUCIE CHROUST

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY (VOP)

I. Obecná ustanovení

 1. Všeobecné obchodní podmínky (dále jen „VOP“) se vztahují na všechny smlouvy o poskytování digitálního obsahu a digitálních služeb, smlouvy o dílo, licenční smlouvy a další smlouvy, ujednané osobně i prostřednictvím prostředků komunikace na dálku, s podnikatelem a provozovatelem stránek www.luciechroust.com  Lucie Chroustová, se sídlem Kotlářská 40, Brno, 60200, IČ: 05521521, DIČ: CZ9158184035, hello@luciechroust.com (dále jen „zhotovitel“), není-li výslovně ujednáno jinak. Odchylná ujednání ve smlouvě mají přednost před zněním VOP.
 2. Při uzavírání smluv podle těchto VOP se vychází ze skutečnosti, že zákazník, kterým je fyzická či právnická osoba, která osobně, telefonicky, písemně, nebo prostředky komunikace na dálku projevuje vůli uzavřít smlouvu, jejímž předmětem je ve čl. III definovaný předmět plnění (dále též jako „zákazník“), je seznámen s těmito VOP a dalšími níže popsanými dokumenty. Zhotovitel a zákazník společně také „smluvní strany“.
 3. Ustanovení VOP jsou nedílnou součástí se zhotovitelem uzavíraných smluv.
 4. Smluvní vztahy mezi zákazníkem a zhotovitelem se řídí právem České republiky (rozhodné právo), zejména zákonem č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (dále jen „autorský zákon“), zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem v účinném znění (dále jen „občanský zákoník“), z ustanovení občanského zákoníku například § 2586 a násl. upravujícími smlouvu o dílo, § 2358 a násl. upravujícími licenční ujednání. Je-li zákazník spotřebitelem, aplikují se také ustanovení na ochranu spotřebitelů.

II. Okamžik a způsob uzavření smlouvy

 1. K uzavření smlouvy mezi smluvními stranami může dojít na základě písemné nabídky a písemného potvrzení nabídky, nebo prostřednictvím jiných prostředků komunikace na dálku (např. e-mail, datová zpráva).
 2. K uzavření smlouvy dochází okamžikem, kdy zákazník zhotoviteli potvrdí nepodmíněné přijetí zhotovitelovy nabídky, jejíž základní podmínky vychází z poptávky zákazníka učiněné mj. prostřednictvím kontaktního formuláře na stránkách zhotovitele, nebo sdělených jiným způsobem. Nestanoví-li tyto VOP jinak, ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se vylučuje.
 3. Prezentace služeb na stránkách zhotovitele se nepovažuje za nabídku k uzavření smlouvy. Poptávka představuje výzvu zákazníka k předložení nabídky na uzavření smlouvy. Vyzve-li zákazník zhotovitele k podání nabídky, k uzavření smlouvy dojde okamžikem, kdy zákazník zhotoviteli nepodmíněné přijetí předloženého nebo zaslaného návrhu smlouvy, potvrdí.
 4. Není-li přijetí nabídky zákazníkem potvrzeno zhotoviteli, je nabídka zákazníkem akceptována také reálným přijetím nabídky, a to zaplacením zálohy nebo jiné v návrhu uvedené ceny v plné výši, je-li tak učiněno nejpozději ve lhůtě stanovené pro akceptaci nabídky. Není-li stanovena lhůta pro akceptaci nabídky, nabídku je třeba reálným přijetím akceptovat nejpozději ve lhůtě 14 dnů ode dne přijetí. Uplynutím lhůty nabídka buď zanikne, nebo dojde k její změně v podobě navýšení ceny předmětu plnění. 
 5. Nestanoví-li smlouva jinak, zákazník souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání smlouvy (např. e-mail).
 6. Neakceptováním platných VOP zhotovitele, či jejich akceptováním zákazníkem s výhradou, nedochází k uzavření smlouvy, nedojde-li k ujednání nahrazujícímu VOP.

III. Předmět plnění

 1. Předmětem plnění je zejména poskytnutí služeb, vytvoření (autorských) děl, poskytnutí licenčního oprávnění k autorským dílům, které jsou specifikovány ve smlouvě uzavřené smluvními stranami. 
 2. Určení předmětu plnění musí být ve smlouvě jednoznačné a určité (např. odkazem na zhotovitelem nabízenou službu nebo dostatečným vymezením předmětu plnění ve smlouvě).
 3. Není-li mezi smluvními stranami předem ujednáno jinak, fotografie jsou předávány v jejich plném nebo pro účel užití obvyklém rozlišení ve formátu JPG, v digitální podobě (odkazem do elektronického uložiště zhotovitele). Bez výslovného ujednání předmětem plnění nejsou neupravené fotografie (bez post produkce) nebo fotografie ve formátu RAW, tyto nebudou zákazníkovi poskytnuty. Pokud není předem ujednáno jinak, výběr fotografií a post produkce je vždy v plné kompetenci zhotovitele. Předmětem plnění nejsou ani případně zaslané náhledy fotografií k výběru.
 4. Smluvní strany se vždy předem v obsahu smlouvy dohodnou na konkrétním počtu fotografií a/nebo videí, které budou zákazníkovi předány.
 5. Je-li mezi smluvními stranami sjednáno, že si zákazník vybírá fotografie k post produkci, tyto fotografie si vybírá zákazník z předvýběru náhledů nejzdařilejších snímků učiněného zhotovitelem. Zhotovitel zašle zákazníkovi na zákazníkem sdělený e-mail číselně označené náhledy fotografií v online galerii a zákazník si sjednaný počet fotografií k finální úpravě vybere nejpozději do 14 dnů od zpřístupnění náhledů (lhůta pro výběr fotografií). Nevybere-li si zákazník fotografie ve lhůtě pro výběr fotografií, právo výběru fotografií mu zaniká a zhotovitel vybere nejzdařilejší fotografie dle svého nejlepšího úsudku. Náhledové snímky jsou zaslány v minimální kvalitě, neupravené, neretušované, označené logem, a nelze je používat a šířit. Zvolí-li si zákazník vyšší než sjednaný počet fotografií, zavazuje se zaplatit doplatek za fotografie nad rámec balíčku dle ceníku zhotovitele.
 6. Představuje-li digitální produkt autorské dílo (např. fotografie, videa), poskytuje zhotovitel zákazníkovi licenci v rozsahu stanoveném smlouvou, případně v rozsahu níže uvedeném.
 7. Není-li v licenční smlouvě sjednáno jinak, je zákazníkovi udělena nevýhradní licence na dobu jednoho roku k užití autorského díla pro účel vyplývající ze smlouvy, pro osobní i komerční užití, v závislosti na konkrétní písemné dohodě stran, s územním omezením pro území České republiky a množstevním omezením, po dobu trvání majetkových autorských práv.
 8.  Licenční odměna je zahrnuta v ceně digitálního produktu. Pokud není mezi stranami explicitně ujednána výše odměny za výnosy z poskytnutí licence, má poskytovatel právo na dodatečnou přiměřenou odměnu. To samé platí, pokud je sjednána odměna, avšak je ve zcela zřejmém nepoměru s následnými zisky z použití licence. Není-li mezi smluvními stranami sjednáno písemně jinak, zákazník není oprávněn v případě ukončení licenčních práv jakkoliv dále užívat autorské dílo.  
 9. Autorské dílo nesmí být bez souhlasu zhotovitele nad rámec sjednané licence šířeno, upravováno (např. používání barevných filtrů), užíváno komerčním způsobem, užíváno způsobem snižujícím hodnotu díla. Smluvní strany činí nesporné, že mezi způsoby snižující hodnotu díla a porušující smlouvu podstatným způsobem náleží např. urážlivé nebo nevhodné publikace, použití fotografií ve spojení s politickou reklamou a propagandě nebo pornografických dílech.

IV. Cena předmětu plnění, doba platnosti ceny a platební podmínky

 1. Cena předmětu plnění se řídí ujednáním mezi smluvními stranami a není-li takové výslovné dohody, pak se cena předmětu plnění stanoví podle ceníku zhotovitele, platného v době uzavření smlouvy. Aktuální ceník a nabídka služeb jsou k dispozici na vyžádání: Hello@luciechroust.com. Není-li sjednáno nebo stanoveno jinak, ceny jsou stanoveny jako konečné, v českých korunách.
 2. Cena předmětu plnění zůstává platná od okamžiku uzavření smlouvy do okamžiku splnění smlouvy, ledaže došlo ke změně smlouvy.
 3. Není-li mezi smluvními stranami sjednáno jinak, je cena díla splatná na základě údajů uvedených ve vystaveném daňovém dokladu, který zhotovitel zákazníkovi vystaví bezprostředně po skončení předmětu plnění. Není-li sjednáno jinak, je zhotovitel oprávněn požadovat po zákazníkovi úhradu zálohy k provedení díla, a to minimálně 50 % z ceny předmětu plnění, což je také podmínkou pro rezervaci termínu focení.
 4. Je-li cena hrazena převodem na bankovní účet zhotovitele, hradí se na základě daňového dokladu zaslaného zákazníkovi v elektronické podobě. Splatnost faktur je 14 dní. Dnem zaplacení ceny se rozumí den připsání částky na bankovní účet zhotovitele. V případě, že zákazník neuhradí daňový doklad ve lhůtě splatnosti, je povinen uhradit zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,20 % dlužné částky za každý den prodlení do zaplacení. Tím není dotčen nárok na úhradu zákonných úroků z prodlení a náhrady škody.
 5. Zákazník se zavazuje po uzavření smlouvy uhradit bez zbytečného odkladu zálohu v minimální výši 50 % z celkové ceny předmětu plnění. Zhotovitel není povinen započít s prováděním díla nebo poskytnutím služby do té doby, než bude záloha zákazníkem uhrazena.  
 6. Je-li u některých typů smluv vyžadována zhotovitelem úhrada na sjednanou cenu před poskytnutím plnění nebo před uzavřením smlouvy, považuje se za zálohu. Smluvní strany se dohodly, že záloha bude v okamžiku splatnosti sjednané ceny započtena v plné výši na sjednanou cenu.  
 7. Smluvní pokuty a nároky na náhradu škody jsou splatné 5. (pátý) den ode dne doručení písemné výzvy zákazníkovi k jejich úhradě, není-li ve výzvě uvedena lhůta delší. Zákazník souhlasí, aby zhotovitel každou smluvní pokutu nebo náhradu škody, na niž mu vznikne nárok, započetl vůči platbě (záloze nebo jiné platbě na cenu předmětu plnění). Pokud nedojde k započtení podle tohoto ustanovení VOP, zavazuje se k doplacení dlužné částky, a to do 7 (sedmi) kalendářních dnů ode dne převzetí písemné výzvy zhotovitele.

V. Práva a povinnosti zhotovitele

 1. Není-li dohodnuto jinak, zhotovitel poskytne předmět plnění v kvalitě korespondující s nabídkou zhotovitele platnou v den uzavření smlouvy. 
 2. Zhotovitel se zavazuje zákazníkovi zhotovit a dodat předmět plnění co do obsahu nepoškozené, bez vad, v dohodnutém množství a v přiměřené lhůtě, jinak za podmínek stanovených ve smlouvě.
 3. Zhotovitel si vyhrazuje právo odstoupit od smlouvy v průběhu plnění, a to v případě nezájmu zákazníka trvajícím déle než 30 dní nebo dozví-li se, že zákazník zásadním způsobem porušil smlouvu (např. nedostavil se ve sjednaný termín fotografování na sjednané místo, důsledkem čehož nelze dílo již provést). Nezájmem zákazníka se rozumí – nedostupnost, zrušení, či ukončení komunikace. V tomto případě nemá zákazník nárok na plnění smlouvy nebo vrácení zaplacené ceny či její části. Pro tento případ smluvní strany sjednávají smluvní pokutu ve výši sjednané či dle ceníku stanovené ceny předmětu plnění.
 4. Jestliže nastanou okolnosti mající charakter vyšší moci, které brání zhotoviteli v plnění smluvních závazků, má zhotovitel právo přiměřeně prodloužit termín dodávky předmětu plnění nebo od smlouvy odstoupit. O této skutečnosti je zhotovitel povinen zákazníka informovat. Ani v jediném případě nenese zhotovitel odpovědnost za vzniklé škody. Za takové okolnosti strany považují zejména přírodní katastrofy, živelné pohromy, revoluce, stav nouze, válečný stav, válečný a ozbrojený konflikt, pandemie, embargo, vysoké nepředvídatelné zvýšení cen inflace, terorismus, neočekávaný výpadek elektrické energie, neočekávané povětrnostní podmínky.
 5. Zhotovitel je oprávněn mimo ostatních případů uvedených v příslušném právním předpise odstoupit od smlouvy:
 1. a) pokud zákazník poruší podstatným způsobem smlouvu
 2. b) neuhradí-li zákazník cenu předmětu plnění nebo část ceny předmětu plnění, či zálohu nejpozději ve sjednané lhůtě nebo ve lhůtách stanovených v čl. IV. VOP,
 3. c) z důvodu dle čl. VII.8 VOP.
 1. Zhotovitel je oprávněn pověřit provedením díla jinou osobu, odpovídá však za vybrané osoby a kvalitu jimi prováděných prací.

VI. Práva a povinnosti zákazníka

 1. Zákazník je povinen sdělit zhotoviteli veškeré informace potřebné k bezproblémové realizaci zakázky, zejména informovat zhotovitele o nedostupnosti, změně nebo zrušení e-mailové adresy, sloužící ke komunikaci mezi zhotovitelem a zákazníkem. 
 2. Je-li zákazník přítomen v průběhu pořizování autorských děl, je zakázáno pořizovat záznamy a fotografie bez souhlasu zhotovitele.
 3. Zákazník před focením poskytne zhotoviteli veškeré potřebné licence, povolení, zřeknutí se práv, uvolnění nebo souhlasy, včetně těch, týkajících se publicity a ochrany soukromí, k fotografování nemovitosti, osob a předmětů, v rozsahu nezbytném k plnění smlouvy. Zákazník je zejména povinen zajistit nezbytné licence k užití cizích autorských děl, včetně děl umístěných v prostorách zákazníka.  
 4. Při focení a natáčení eventů a veřejných akcí, je zákazník povinen řádně informovat fotografované osoby o způsobu nakládání s fotografiemi a zajistit právní důvod pro zachycení a užití podobizny jakožto osobního údaje (souhlas se zachycením a šířením podobizny) a poučit je o možnosti tento souhlas neudělit. Zákazník je dále povinen řádně informovat osoby účastnící se fotografované akce o zpracování osobních údajů (podobizny) a naplnit povinnosti správce podle zákona o ochraně osobních údajů a GDPR vůči fotografovaným osobám.
 5. Je-li zhotovitel podle uzavřené smlouvy oprávněn užít fotografie z eventů, svateb také pro své prezentační účely, informuje zákazník účastníky akce, že pořízené fotografie mohou být tímto způsobem využívány (např. zveřejněny na stránkách a sociálních sítích zhotovitele) a návštěvníci, kteří využijí možnosti vyfotografovat se nebo natočit, tím zásadně konkludentně souhlasí také s rozšiřováním jejich podoby ve smyslu § 85 občanského zákoníku.
 6. Zákazník může odstoupit od smlouvy, je-li zřejmé, že dílo nebude včas hotovo nebo nebude provedeno řádně, a jestliže zhotovitel neučiní nápravu ani v přiměřené době poskytnuté zákazníkem.
 7. Odstoupí-li zákazník z jakéhokoliv důvodu od smlouvy, uzavřené se zhotovitelem, zdrží se užívání digitálního produktu, a zhotovitel může zákazníkovi zabránit v dalším užívání digitálního produktu, a to zejména tím, že mu digitální produkt nebo uživatelský účet znepřístupní. 
 8. Odstoupí-li zhotovitel od smlouvy z důvodů dle V.5 VOP je zákazník povinen uhradit zhotoviteli v plné výši již vynaložené náklady na plnění smlouvy.

VII. Plnění, předání předmětu plnění a jiná ujednání

 1. Nevyplývá-li ze smlouvy přesný termín poskytování služeb (focení), zákazník se zavazuje vybrat si termín z termínů nabídnutých zhotovitelem v předem sjednaném období. Potvrzený termín focení je závazný pro obě strany. Zákazník má nárok na jednu změnu termínu focení v ceně, požádá-li o změnu termínu zhotovitele ve lhůtě 3 dnů před sjednaným (potvrzeným) termínem focení. Zhotovitel navrhne zákazníkovi obdobným postupem nový termín focení.
 2. Maximální dobu poskytování služeb nelze bez dohody smluvních stran prodlužovat. Pozdní příchod zákazníka není důvodem k prodloužení časového harmonogramu focení a natáčení, nebo poskytování služeb v předem sjednanou dobu.
 3. V případě nemoci nebo velmi nepříznivého počasí může zhotovitel venkovní focení přesunout na nejbližší volný termín. Zhotovitel zašle zákazníkovi návrh nového termínu. Potvrzený termín focení je závazný pro obě strany.
 4. Není-li mezi stranami sjednáno jinak, je místem plnění sídlo zhotovitele. Pokud se smluvní strany dohodly, že místem plnění bude jiné místo, než je sídlo zhotovitele, zhotovitel zajistí dodávku nutného vybavení pro splnění služby na sjednané místo plnění na vlastní náklady nebo na náklady zákazníka, a to dle dohody smluvních stran; není-li takové dohody, pak náklady hradí zákazník.
 5. V případě, že si zákazník přeje vrácení zapůjčených rekvizit či produktů, které zaslal zhotoviteli k provedení díla (focení), je zhotovitel oprávněn si nárokovat úhradu nákladů na doručení rekvizit či produktů zpět zákazníkovi.    
 6. Požádá-li zhotovitel o potvrzení převzetí díla, zákazník nebo jeho pověřený zástupce je povinen potvrdit převzetí předmětu plnění uvedením svých identifikačních údajů tak, aby zhotovitel měl možnost přesně identifikovat přebírající fyzickou osobu a den převzetí.
 7. Je-li předmětem plnění dílo s nehmotným výsledkem (licence, digitální produkt), považuje se předmět plnění za předaný, je-li dokončen a zhotovitel umožní zákazníkovi jeho užití. Smluvní strany se dohodly, že předmět plnění může být předáván prostředky komunikace na dálku (např. zasláním odkazu  do cloudového uložiště případně online galerie zhotovitele nebo jako přílohy elektronické zprávy). Předmět plnění je k dispozici zákazníkovi ke stažení po dobu 1 kalendářního měsíce. Po uplynutí této lhůty má zhotovitel právo na úhradu poplatku za opětovné předání předmětu plnění dle ceníku zhotovitele.
 8. Případné požadavky zákazníka na změnu smlouvy, pokud jsou zhotovitelem akceptovány, přiměřeným způsobem prodlužují sjednanou dodací lhůtu. V případě přijetí požadované změny zákazníka je zákazník upozorněn na odpovídající změnu ceny zakázky dle aktuálního ceníku platného v době akceptace změny smlouvy. Pokud zákazník novou cenu neakceptuje, nedojde ke změně smlouvy a zhotovitel má právo od smlouvy bezodkladně odstoupit, nebo setrvat na stávajícím ujednání. V případě takového odstoupení od smlouvy zhotovitelem, zhotovitel vrátí zákazníkovi již zaplacenou cenu, má však nárok na náhradu nákladů, které mu již v souvislosti se smlouvou vznikly.
 9. Zhotovitel je oprávněn kdykoli odmítnout spolupráci i v jejím průběhu nepokračovat, pokud by měla obsahovat obrazový či jiný materiál, který je v rozporu s obecně závaznými právními předpisy a obecnými pravidly morálky – zejména pornografii, zobrazené násilí na lidech či zvířatech apod. Zhotovitel je dále oprávněn odmítnout jakoukoliv spolupráci nebo uzavření smlouvy, která by představovala střet zájmů, případně ho jinak konkurenčně znevýhodňovala ve vztahu k obchodním partnerům zhotovitele.
 10. Vlastnictví k dílu či licenci získá zákazník až po zaplacení dohodnuté ceny v plné výši. Nebezpečí škody na zhotoveném díle nebo jiném předmětu plnění přechází ze zhotovitele na zákazníka převzetím zakázky, popř. také tehdy, porušil-li smlouvu tím, že si zásilku nepřevezme, nebo odmítne převzetí zásilky, nebo byl-li upozorněn na možnost zakázku si vyzvednout a ten si ji ani do konce 7 dnů od této výzvy nevyzvedl. Škoda na předmětu plnění, jež vznikla po přechodu jejího nebezpečí na zákazníka, nemá vliv na jeho povinnost zaplatit sjednanou cenu, ledaže ke škodě došlo v důsledku porušení povinnosti zhotovitele.
 11. V případě porušení sjednaných podmínek (pod)licenčního oprávnění zákazníkem, se sjednává nárok zhotovitele na smluvní pokutu za každé jednotlivé neoprávněné užití, blíže specifikovanou ve smlouvě se zhotovitelem. Tím není dotčen nárok na náhradu škody. Zákazník se zavazuje tuto smluvní pokutu uhradit na základě výzvy zhotovitele.
 12. Smluvní strany se zavazují k vyvinutí maximálního úsilí k předcházení škodám a k minimalizaci vzniklých škod. Smluvní strany nesou odpovědnost za škodu způsobenou při plnění této smlouvy v rámci platných právních předpisů a této smlouvy.

VIII. Práva z odpovědnosti za vady

 1. Je-li předmět smlouvy splněn vadně, má zákazník práva z vadného plnění. Vadně je plněno zejména, nemá-li předmět plnění stanovené nebo ujednané vlastnosti a existuje tedy rozpor poskytnuté služby se smlouvou (např. není zákazníkovi poskytnuta služba v ujednaném rozsahu).
 2. Uzavírá-li smlouvu se zhotovitelem podnikatel, postupuje se podle příslušných ustanovení občanského zákoníku v platném znění. Postup při vyřízení reklamace uvedený v části druhé – zvláštní podmínky pro spotřebitele, čl. IV. Vyřízení reklamace – reklamační řád, se použije přiměřeně.
 3. Další práva a povinnosti zákazníka – spotřebitele z vadného plnění stanoví část druhá – Zvláštní podmínky pro spotřebitele.
 4. Zákazník je povinen předat kompletní zakázku zpět k reklamaci a v rámci reklamačního řízení dle uzavřené smlouvy se zhotovitelem poskytnout potřebné informace tak, aby oprávněnost vytýkaných závad mohla být správně posouzena. Zákazník je žádán poskytnout při vyřizování reklamace potřebnou součinnost (např. průvodním dopisem, reklamačním lístkem, emailovou zprávou, telefonicky).
 5. Odsouhlasil-li zákazník vizuální stránku díla (např. barevné tónování série fotografií) odpovědnost zhotovitele za případné vady vzniklé plněním dle tohoto souhlasu, tímto zaniká a zhotovitel neodpovídá ani za případné škody zákazníka vzniklé důsledkem plnění v souladu s tímto odsouhlasením.
 6. Článek X. této části VOP stanoví demonstrativní výčet skutečností, které nemohou být posuzovány za vady fotografického nebo audiovizuálního díla.

X. Omezení vyplývající z použité technologie a z estetické kvality vzniklé fotografovaným modelem

 1. Zákazník bere na vědomí a souhlasí s tím, že specifické projevy použité technologie a z nich vyplývající možné nedostatky a vady fotografie a videozáznamu (například chromatická aberace, drobná neostrost, odlesky v očích, kontury, nezbytný šum apod.) nejsou důvodem pro uplatňování vad.
 2. Zhotovitel věnuje dostatečnou odbornou a potřebnou péči k maximálnímu možnému omezení těchto specifických projevů použité technologie. Vyhrazuje si právo fotografie zpracovávat za využití jím zvoleného softwaru a aplikovat dle vlastního estetického cítění grafickou úpravu (tzv. post produkce) jako retuš, změnu jasu, kontrastu, saturace, barevného tónování, ostrosti.
 3. Úroveň zpracování retuší je stanovena zhotovitelem a nikoli zákazníkem. Post produkce je součástí objednané tvůrčí činnosti zhotovitele a záleží na jeho subjektivním vnímání, dovednosti, výtvarném citu a osobním vkusu. Za účelem seznámení se s kvalitou, stylem a typem tvůrčí činnosti zhotovitele se zákazník seznámil s portfoliem již hotových prací zhotovitele uveřejněných na stránkách a sociálních sítích zhotovitele.
 4. Zákazník bere v úvahu a souhlasí s tím, že každý člověk je jiný, má svůj osobitý vzhled a estetická kvalita fotografií se vzhledem k této skutečnosti různí. Vzhled a nespokojenost s ním není důvodem pro uplatňování vad.
 5. Zákazník dále bere v úvahu, že každá fotografie je originálem vznikajícím za specifických okolností, přičemž všechny nemůže zhotovitel ovlivnit (míra exteriérového světla, výraz a zapojení fotografovaných osob atd.).

Část druhá – Zvláštní podmínky pro spotřebitele

I. Informační povinnost vůči spotřebiteli

Jako spotřebitel máte zejména tato práva:

 • Právo na sdělení informací před uzavřením smlouvy – informace jsou obsaženy na stránkách zhotovitele a v těchto VOP.
 • Právo odstoupit od smlouvy uzavřené pomocí prostředků komunikace na dálku, jako je např. e-mail, za podmínek stanovených v těchto VOP a platné právní úpravy.
 • Právo z vadného plnění v rozsahu dle  VOP.
 • Právo na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu ze smlouvy u České obchodní inspekce – www.coi.cz. Pro řešení sporů z kupních smluv uzavíraných online lze také využít platformu nacházející se na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr.
 • Právo obrátit se svojí stížností na orgán dohledu nebo státního dozoru. Zhotovitel je oprávněn ke své činnosti na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním občanského zákoníku a zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů
 • Právo obrátit se se svojí stížností na prodávajícího/zhotovitele. Kontaktní adresou i adresou pro vyřizování stížností je hello@luciechroust.com. Informaci o vyřízení stížnosti zasílá prodávající/zhotovitel na elektronickou adresu zákazníka.

Jste-li spotřebitelem a právní řád státu vašeho bydliště poskytuje vyšší míru ochrany spotřebitele než český právní řád, bude vám poskytnuta tato vyšší míra ochrany.

Zhotovitel Vás dále informuje, že:

Smlouvu lze uzavřít jen v českém jazyce. Všeobecné obchodní podmínky jsou vyhotoveny jen v českém jazyce.

Náklady vzniklé zákazníkovi při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením smlouvy (náklady na internetové připojení a náklady na telefonní hovory) si hradí zákazník sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby.

Zhotovitel není ve vztahu k zákazníkům vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1820 odst. 1 písm. n) občanského zákoníku.

Zhotovitel neuzavírá smlouvy, jejímž předmětem je opakované plnění.

Zhotovitel nevyužívá automatizovaného rozhodování o ceně.

V případě odstoupení od smlouvy ponese spotřebitel náklady spojené s vrácením zboží, a jde-li o smlouvu uzavřenou prostřednictvím prostředku komunikace na dálku, výši nákladů spojených s vrácením zboží, nemůže-li být pro svou povahu vráceno obvyklou poštovní cestou.

Zhotovitel požaduje úhradu ceny před převzetím zboží a zboží digitálního obsahu, příp. povinnost zaplatit zálohu na poskytnuté služby.

Nabídka zhotovitele na uzavření smlouvy zahrnuje také informace o předběžné ceně a nákladech na dodání služby.

II. Odstoupení od smlouvy spotřebitelem

 1. V případě uzavření smlouvy pomocí prostředků komunikace na dálku nebo uzavřené mimo obchodní prostory zhotovitele je zákazník – spotřebitel oprávněn odstoupit od smlouvy ve lhůtě 14 dnů ode dne uzavření smlouvy (služby) a jde-li o kupní smlouvu, ode dne převzetí zboží.
 2. Zákazník – spotřebitel právo odstoupit od smlouvy dle přechozího odstavce nemá:
  1. poskytování služeb, jestliže byly v plném rozsahu poskytnuty; v případě plnění za úplatu, pouze pokud započalo s předchozím výslovným souhlasem spotřebitele před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy; podnikatel tímto současně poučuje spotřebitele, že poskytnutím plnění v této lhůtě zaniká právo odstoupit od smlouvy a v případě započetí plnění v průběhu lhůty pro odstoupení, musí spotřebitel podnikateli uhradit náklady na již uskutečněné plnění (§ 1837 písm. a/ občanského zákoníku),
  2. při uzavření smlouvy o dodávce zboží vyrobeného podle požadavků spotřebitele nebo přizpůsobeného jeho osobním potřebám (§ 1837 písm. d/ občanského zákoníku),
  3. v případě uzavření smluv o využití volného času, pokud má být podle smlouvy plněno k určitému datu nebo v určitém období, např. zážitková focení a workshopy (§ 1837 písm. j/ občanského zákoníku),
  4. v případě uzavření smluv o dodání digitálního obsahu (poskytování licencí k autorským dílům, online školení), pokud nebyl dodán na hmotném nosiči, poté, co bylo započato s plněním, v případě plnění za úplatu, pokud započalo s předchozím výslovným souhlasem spotřebitele před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy; podnikatel tímto současně poučuje spotřebitele, že poskytnutím plnění v této lhůtě zaniká právo odstoupit od smlouvy.
 3. Odstoupit od smlouvy lze jakýkoliv jednoznačným prohlášením učiněným vůči zhotoviteli; k odstoupení od smlouvy lze využít formuláře, který tvoří přílohu k VOP

III.   Vadné plnění

 1. Práva a povinnosti spotřebitele z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy, zejména ust. § 1914 – 1925, § 2099 – 2112, § 2161 – 2174, § 2208, § 2389g – 2389s občanského zákoníku.

  Práva z vadného plnění – digitální produkty

 2. Zhotovitel odpovídá spotřebiteli, že digitální obsah odpovídá ujednaným vlastnostem, je vhodný k účelu, pro který jej spotřebitel požaduje a s nímž zhotovitel souhlasil, je poskytován s ujednaným příslušenstvím a pokyny k použití.
 3. Zhotovitel dále odpovídá spotřebiteli za to, digitální obsah je také vhodný k účelu, k němuž se digitální obsah tohoto druhu obvykle používá, odpovídá obvyklým vlastnostem digitálního obsahu téhož druhu, které může uživatel rozumně očekávat, je poskytován s příslušenstvím, které může uživatel rozumně očekávat, a odpovídá zkušební verzi nebo náhledu, které poskytovatel zpřístupnil před uzavřením smlouvy. Uvedené se neuplatní, pokud zhotovitel zákazníka před uzavřením smlouvy zvlášť upozornil, že se některá vlastnost věci liší a zákazník s tím při uzavírání kupní smlouvy výslovně souhlasil.
 4. Má-li digitální obsah vadu, může spotřebitel požadovat její odstranění, ledaže je to nemožné nebo nepřiměřeně nákladné; to se posoudí zejména s ohledem na význam vady a hodnotu, kterou by digitální obsah měl bez vady. Zhotovitel odstraní vadu v přiměřené době po jejím vytknutí tak, aby nezpůsobil uživateli značné obtíže, přičemž se zohlední povaha digitálního obsahu a účel, pro který ho uživatel požadoval.
 5. Spotřebitel může požadovat přiměřenou slevu nebo u nikoliv nevýznamné vady odstoupit od smlouvy, pokud a) poskytovatel vadu neodstranil (dle předchozího odstavce) nebo je z prohlášení zhotovitele nebo z okolností zjevné, že vada nebude odstraněna v přiměřené době nebo bez značných obtíží pro uživatele, b) se vada projeví i po odstranění, nebo c) je vada podstatným porušením smlouvy.
 6. U digitálního obsahu poskytnutého jednorázově (např. online školení, digitální fotografie nebo videa) zhotovitel odpovídá spotřebiteli, že zboží je v souladu se smlouvou nebo má obvyklé vlastnosti v okamžiku jeho převzetí nebo zpřístupnění obsahu a dále po dobu dvou let, během nichž se nesoulad projeví.
 7. Na službu digitálního obsahu se výše uvedené použijí obdobně.

  Práva z vadného plnění – zboží a jiná díla

 8. Je-li splněno vadně, má spotřebitel práva z vadného plnění. Spotřebitel je oprávněn uplatnit právo z vady, která se na zboží či díle projeví, v době dvou let od převzetí.
 9. Zákazník – spotřebitel má nárok na bezplatné odstranění vady.
 10. Spotřebitel může požadovat dodání nové věci nebo opravu věci nebo díla (např. doplnění sjednaného počtu fotografií, opravu tisku), ledaže je zvolený způsob odstranění vady nemožný nebo ve srovnání s druhým nepřiměřeně nákladný; to se posoudí zejména s ohledem na význam vady, hodnotu, kterou by dílo mělo bez vady, a to, zda může být vada odstraněna bez značných obtíží pro spotřebitele. Spotřebitel není oprávněn požadovat provedení náhradního díla, jestliže předmět díla vzhledem k jeho povaze nelze vrátit nebo předat zhotoviteli. Zhotovitel může odmítnout vadu odstranit, je-li to nemožné nebo nepřiměřeně nákladné zejména s ohledem na význam vady a hodnotu, kterou by věc měla bez vady.
 11. Spotřebitel může požadovat přiměřenou slevu nebo u nikoli nevýznamné vady věci odstoupit od smlouvy, pokud zhotovitel vadu odmítl odstranit nebo ji neodstranil včas, vada se projeví opakovaně, vada je podstatným porušením smlouvy nebo zhotovitel prohlásí, případně je z okolností zjevné, že vada nebude odstraněna v přiměřené době nebo bez značných obtíží pro spotřebitele.

IV. Vyřízení reklamace – Reklamační řád

 1. Práva z odpovědnosti za vady uplatňuje zákazník osobně, nebo prostřednictvím prostředků komunikace na dálku (e-mail: hello@luciechroust.com). Ustanovení části první článku IX. VOP se použije také na zákazníka – spotřebitele, nestanoví-li zvláštní podmínky pro spotřebitele jinak.
 2. Zákazník je při uplatnění reklamace povinen uvést své kontaktní údaje, popis závady a požadavek na způsob vyřízení reklamace. Tento požadavek lze měnit bez souhlasu zhotovitele dodatečně jen tehdy, zažádal-li zákazník o opravu věci a vada se ukáže být neodstranitelná.
 3. Zákazník reklamovanou věc předá zhotoviteli k reklamaci způsobem, aby nedošlo k jeho poškození (vhodné zabalení), čisté a kompletní.
 4. Nebude-li mezi stranami sjednána delší lhůta, reklamace včetně odstranění vady bude vyřízena nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace. Je-li předmětem závazku poskytnutí digitálního obsahu, včetně digitálního obsahu dodaného na hmotném nosiči, nebo služby digitálního obsahu, musí být reklamace vyřízena v přiměřené době s přihlédnutím k povaze digitálního obsahu nebo služby digitálního obsahu a k účelu, pro nějž je spotřebitel požadoval. O vyřízení reklamace zhotovitel zákazníka vhodným způsobem informuje.

Část třetí – Poučení o ochraně osobních údajů

 1. Zhotovitel poučuje zákazníka, že zpracovává jeho osobní údaje, které zhotoviteli poskytnul v souvislosti s uzavřením smlouvy (identifikační údaje, fakturační adresa a adresa pro doručení, komunikační e-mail a telefonní kontakt, podobizna vyobrazené osoby), tyto údaje zpracovává a bude zpracovávat z titulu uzavření smlouvy a jejího plnění s odkazem na čl. 6 odst. 1 písm. b) Nařízení (EU) 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů (GDPR). Účelem zpracování je evidence smluvní spolupráce a uplatnění případné reklamace. Zhotovitel bude zpracovávat osobní údaje objednatele po dobu trvání této smlouvy a dále v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., zákon o účetnictví, následně údaje zlikviduje.
 2. Podrobné poučení je zveřejněno na stránkách luciechroust.com/gdpr

Část čtvrtá - Závěrečná ustanovení

 1. Tyto VOP jsou veřejně přístupné na adrese luciechroust.com/obchodni-podminky
 2. Uzavřením smlouvy dle těchto VOP zákazník současně potvrzuje, že se seznámil s těmito VOP, platnou cenovou nabídkou zhotovitele a podmínkami jednotlivých služeb, včetně podmínek kvality díla a lhůt plnění a tyto přijímá.
 3. Zákazník, který není spotřebitelem na sebe přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.
 4. Zhotovitel si vyhrazuje právo kdykoli tyto VOP změnit či doplnit. Změny a doplňky nabývají účinnosti jejich oznámením na internetových stránkách zhotovitele.
 5. Změny v těchto VOP u zakázek probíhajících (tj. v mezidobí od uzavření smlouvy do předání předmětu smlouvy) je povinen zhotovitel přímo oznámit zákazníkovi a ten s nimi musí být seznámen. V případě zásadních změn přímo se dotýkajících zhotovitele a neřešitelných jiným způsobem, má zákazník právo od smlouvy odstoupit.
 6. V případě, že některé ustanovení těchto VOP se stane neplatným, zůstávají ostatní ustanovení platná a účinná.
 7. Tyto VOP zhotovitele nabývají platnosti a účinnosti dne 1. 1. 2024.

Přílohy